contact us
E-mail 1 : niyakfarm@gmail.com
E-mail 2 : info@niyakfarm.com
Tell: +98-21-36624591
mobile 1 : +98-919-9217210
mobile 2 : +98-912-0728512
Address : No. 2.1 , St Khoshi , Ave ZakariyaE-razi , Shahr E-Rey , Tehran , Iran
Telegram : https://telegram.me/niyakfarmcompany